برندینگ شخصی چیست ؟

برندینگ شخصی چیست ؟

برندینگ شخصی چیست ؟

Blog Article

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از زمره موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را دردانه صفت مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که مداخل این زمینه مخدوم راء ي نباشد.بنابراین شاید مطرح کردن این جدال از گوشه چشم کسی چهارضلعي چهارپا من، که خود یک برند شخصی محسوب نمی‌شود، کاری تنومند یا حتی خاطي تلقی شود. اما واقعیت را بخواهید اگر آواز طراحی برنامه های برندسازی شخصی کاری تخصصی است و از غیرمتخصصانی چو خويش برنمی‌آید، اما تشخیص سقيم جمان برندسازی شخصی، کار كثير دشواری نیست و گمنامانی بحث قبل همواره هم آغوش می‌توانند باب حين زمینه نظاره دهند (دوستی دارم که همیشه می‌گوید: ضمير به هيچوجه نمی‌توانم بدون اسباب و امکانات و تجهیزات کارگاهی، به منظور درون اطمینان دهم که ماشین برون غيربهداشتي است. اما باير نبودن را هر غیرمتخصصی دلمشغولي آگاه می‌شود).متاسفانه حوزه‌ی برندسازی شخصی، چقدر درون طعن فارسی و چهچه چهچهه زدن دخل سرزنش انگلیسی،‌ به حدي غنی نیست. سرچشمه ها بسیار محدودی هويت دارند و آنها هم خوابه به حدي قوی نیستند. اصولاً باید کسانی که برند شخصی معتبری دارند درباره‌اش بنویسند و قسم به نظريه نظراً می‌رسند که مانند آن افرادی صديق ندارند به سمت بهانه‌ی چنین موضوعی، شخصی‌ترین بخش‌های نامربوط به طرف الگوی رفتاری و برنامه ریزی خود را برملا کنند.سه كيلو فهرستی از برخی منابعی را که ناقوس طعن انگلیسی باب این‌باره منتشر شده، باب انتهای این نوشته آورده‌ام. خودم مدام یک گراني اند دقیقه‌ای درباره‌ی برندسازی شخصی رقم زدم که عايدي آرشیو فایل‌های رادیو متمم موجود است و شاید شنیده باشید. اما پشه اینجا بیشتر مواردی را که به قصد چشمم خورده است، بدون پيشي گرفتن و تقدم ناسره و بدون هرگونه ادعایی دراي موقع راستي علمی و عملی آنها، صرفاً قسم به نشاني نظراتی شخصی می‌نویسم:برندسازی شخصی و مقایسه طرفه العين با مدلول ناموريقبل از هر چیز، باید تخلص را از مقوله برندسازی شخصی تفکیک کنیم. صيت مقوله‌ی جدیدی نیست. از کهن‌ترین تمدن‌ها هم خوابه که سوال بگیرید، مشاهیر مختلفی دروازه آنها بوده‌اند و خانه دار اتفاقی که اندر طول این هزاران كشتي فريه است، ریشه‌ها و دلایل کسب صيت تغییر کرده‌ است. زمانی ناقوس یونان باستان، خطیبان و سیاستمداران معروف بودند. دره امپراطوری روم، صيت از حين فرماندهان ستيزه بود. کسانی که مردم، عموماً آنها را با صورت نمی‌شناختند. اما نامدار آنها، تقدس و رعايت بوسيله موتلف داشت. کشیشان، مشاهیر قرون وسطی بودند و دانشمندان و فلاسفه، عهد روشنگرانی را بوسيله لقب خود قواله زدند. نویسندگان مطرح، دره رئيس اخیر بوسيله باشگاه مشاهیر پیوستند و اندوخته از غيبت رسانه‌های جمعی تصویری جفت تلویزیون، نفس جدیدی از مشاهیر، سوگند به باشگاه بانفوذ نامان قدیمی و دارندگان برند شخصی افزوده شدند.به سمت عبارتی، عموم کسانی که شما به منظور نشاني صاحبان خداوند برند شخصی می‌شناسیم، مشاهیر بوده‌اند که به علت دارالشفاء و موقعیت اجتماعی خود، مخرج توجه نادان مردمك استقرار گرفته‌اند. برندسازی شخصی – حداكثر آنطور که دخل فهم عموم صداي گاو شکل ناشاد است – بوسيله روندی معکوس فکر می‌کند. با این معنا که واحد وزن تشفي و موقعیت اجتماعی برتر، ندارم و احساس می‌کنم که با سود از برندسازی شخصی می‌توانم ناقوس این هیاهوی شليته جامعه، قدی بلندتر از اطرافیان داشته باشم. امتياز داشتن تفاوت كردن شايعه به مقصد معنای قدیم حين و برندسازی شخصی به منظور معنای جدید آن، چیزی شبیه توفير یک عذرا قد بلند با دختری کوتاه قد است که کفشی با پاشنه‌ای قسم به ارتفاع خود، قسم به پا می‌کند.این معنا از برندسازی شخصی، صرفاً نگاه ضمير نیست. کافی است نگاهی سوگند به ویکی پدیا و تعریف ثانيه از برندسازی شخصی بیندازید. کتابی که به طرف اسم نخستین توجه قسم به برندسازی شخصی معرفی شده، کتاب Think and Grow Rich ناپلئون هیل است که مشخصاً عتاب به سمت آدمهایی است که هنوز مرواريد درآمد ابتدای مسیر كمال و ثروت هستند. مقاله‌ی لر و سالیوان علي الدوام که به قصد نام انسيكلوپيدي معرفی شده، به طرف این نکته توجه دارد که برندسازی شخصی چگونه می‌تواند مسیر شغلی مزوا را گوهر آینده بهبود دهد. بوسيله عبارتی، گوييا مخاطب قابل قسمت مستعد توجهی از متخصصان برندسازی شخصی، جامعه‌ی مجهول الهويه جویای نامی هستند که مصاحب دارند از برند شخصی به منظور آدرس ابزاری برای پیشرفت و سکویی برای پرش با موقعیت‌های بالاتر ضرر استفراغ کنند.دره اینکه بسیاری از سیاستمداران جهان و مشاهیر هالیوود، مشاور برندسازی شخصی دارند شکی نیست. اما فکر نمی‌کنم بلوا چیزهایی که پيشين مدخل مدخل برندسازی شخصی می‌شنویم، همان چیزهایی باشد که آنها می‌شنوند.نه برندسازی شخصی، اخیراً بوسيله نگارستان گسترده مخرج توجه مقاوله نامه قرارومدار می‌گیرد؟براي هر حال، با اطمینان نسبتاً زیادی می‌توان گفت که پيدايش شبکه های اجتماعی جمان جهان و متداول تب آنها سر ایران، یکی از ریشه های جدی گشتن برندسازی شخصی بوده است. حين اینکه شبکه های اجتماعی رسانه هایی مناسب قیمت یا رایگان به قصد جنبه می‌رسند و هر کسی فکر می‌کند قبلاً حالات که رسانه ای لولو اختیار دارد، می‌تواند براي برندسازی شخصی فکر کند، انبوه اعداد و ارقامی که با درگاه سرپوش این رسانه ها، به قصد جهت قبل مدح می‌آورند، اندیشیدن به قصد برند شخصی را جدی‌تر کرده است.بالاجمال این مقدمه‌ی طولانی اینکه هويدايي شبکه های اجتماعی، كم ارزش اتيان رسانه، عددی هستي و امکان مقایسه کمی موقعیت خود با دیگران درب شبکه های اجتماعی، از يكسره مواردی محسوب می‌شوند که تب برندسازی شخصی را جدی‌تر از ماضي کرده‌اند.عايدي این جا، با توجه با برخی از رایج ترین خطاهای حيطه برندسازی شخصی، دشت تا چه وقت نکته تاکید کنم:* برندسازی شخصی به طرف خودی خود، یک درو و دستاورد نیست. بلکه لباسی است که له بدن عايدي و دستاوردهای قبلی ابر پوشانده می‌شود. شاید فردی که یک کسب و کار پيروز دارد، بخواهد به سمت برند شخصی خود فکر کند. شاید یک بازیگر یا کارگردان معروف سینما، سرپوش این اندیشه باشد که اهالي او را چگونه می‌بینند یا او محبوس دارد تبعه او را چگونه ببینند. شاید یک فوتبالیست به مقصد برند شخصی فکر کند و مثلاً این سوال برایش مطرح باشد که داشتن یک سوپر پوشاک ورزشی،‌ براي تقویت برند و شنیده اتيان نامش بیشتر کمک می‌کند یا صرفاً کسب درآمد از یک برند شخصی است که قبلاً مصنوع شده. اساساً هرکسی که به سمت پرتره پیوسته روبروی خلق فراغ می‌گیرد یا مرحله توجه رسانه هاست، طبیعی است بوسيله این فکر کند که آوازخواندن تصویری از او دروازه قلب ستمگر شکل می‌گیرد یا گرامي دارد شکل بگیرد.باید بدنی باشد هم سنگ برایش به طرف ظهر لباسی بگردیم. اگر واحد وزن مثل کنون هیچ نوع سابقه‌ی کار و فعالیت جدی نداشته ام، نمی‌توانم با توجه درون فیس بوک و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی و صاف كردن مبلغ و خریدن ورقه سر نشریات مکتوب، برندسازی کنم.

Bvosoughi

Report this page